Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.sklep.bikespace.pl obowiązuje od dnia 16 grudnia 2021 r.

Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa a w szczególności:

 • ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) dla transakcji zawieranych od 25 grudnia 2014 r.,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zmianami),
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zmianami.

 

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dni ustawowo wolne od pracy - dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90).
 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
 4. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
 5. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.
 6. Kodeks cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz.121 ze zmianami).
 7. Konsument – określona w art. 22 ustawy Kodeks cywilny osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 9. Login - nazwa dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Klient uzyskiwać będzie dostęp do konta.
 10. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie internetowym.
 11. Produkt (Towar) - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Przesyłka – partia produktów/towarów o łącznej wadze wraz z opakowaniem nieprzekraczającej 31,5 kg i maksymalnych wymiarach: długość 140 cm x szerokość 60 cm x wysokość 60 cm – przy zachowanym kształcie prostopadłościanu.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zmianami).
 14. Sklep internetowy / Sklep – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.bikespace.pl.
 15. Sprzedawca BIKESPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-318 Bielsko-Biała, ul. Siewna 16/8, NIP: 9372740152. Adres sklepu: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice.
 16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu lub usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
 18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi ze Sprzedawcą.

 

§ 2. Informacje

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.sklep.bikespace.pl jest firma BIKESPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-318 Bielsko-Biała, ul. Siewna 16/8, NIP: 9372740152. Adres sklepu: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice - zwana dalej Sprzedającym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż części i akcesoriów motocyklowych zamawianych za pośrednictwem sieci internet.
 3. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Klient winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdzić zaznaczając odpowiednie pole formularza zamówienia w procesie jego składania.
 4. Produkty, cenniki i inne informacje zamieszone w Sklepie internetowym www.sklep.bikespace.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa art. 71 Kodeksu cywilnego. Produkty, które nie posiadają ceny lub wartość produktu wynosi 0 (PLN, pozostałe waluty) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 5. Cena produktu uwidoczniona w Sklepie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cło. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy określonych w § 9 niniejszego regulaminu, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 6. Zamieszczone na stronie znaki towarowe, wzory przemysłowe są własnością podmiotów trzecich, podlegają ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1310). Ich wykorzystanie ma na celu wyłącznie informowanie o producencie towaru.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 8. Firma BIKESPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wyłączenia cen, wynikających z polityki finansowej kontrahentom, którzy nie dokonywali zakupów w ostatnich 12 miesiącach. W celu przywrócenia warunków handlowych prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 512 263 661 lub na adres e-mail: sklep@bikespace.pl.

 

§ 3. Dane kontaktowe

 1. Adres do korespondencji oraz adres placówki odbioru osobistego:

BIKESPACE Sp. z o.o.,

ul. Krakowska 203,

40-393 Katowice,

Tel : +48 784 449 077,

E-mail: sklep@motoblaszak.pl.

 1. Odstąpienie od umowy - zwroty towaru, reklamacje:
  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać:
   - osobiście lub listownie na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice,
   - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@motoblaszak.pl.
  2. Towar podlegający zwrotowi oraz towary podlegające reklamacji:
   - należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice.

 

UWAGA!

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

 

§ 4. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.sklep.bikespace.pl, za pośrednictwem której Sklep internetowy prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27 lub nowszych.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies - więcej o plikach na https://sklep.bikespace.pl/polityka-prywatnosci/13 oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu internetowego oraz prawo do innych przerw w dostępie do Sklepu internetowego (w szczególności do prezentowanych towarów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów towarów prezentowanych w Sklepie internetowym.
 5. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego do użytku własnego.

 

§ 5. Rodzaje usług elektronicznych, warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych i ich reklamacje.

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  1. prowadzenie konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia,
  3. newsletter.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@bikespace.pl lub wniesione pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany w § 3 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 7. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
   

§ 6. Rejestracja w Sklepie internetowym

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk formularza.
 2. Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym otrzymuje osobiste konto do którego hasło ustanawia samodzielnie. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowi jednocześnie login Klienta.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego w związku z zawieranymi umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie internetowym.
 5. Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie internetowym.

 

§ 7. Składanie i realizacja zamówień

 1. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się poprzez stronę www.sklep.bikespace.pl.
 2. Klient, przeglądając strony Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące towary, usługi, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie internetowym, w którym określa:
  1. adres dostawy,
  2. sposób dostawy,
  3. formę płatności za produkt,
  4. w polu uwagi: dodatkowe informacje, prośby, uwagi dotyczące zamówienia.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedający przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji.
 6. W przypadku zamówień składanych w trybie przewidzianym w pkt.1 lit. c Sprzedający przesyła Klientowi informację potwierdzającą złożenie zamówienia.
 7. W przypadku płatności przelewem - przedpłata na rachunek bankowy, przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym ceny złożonego zamówienia, widocznej w podsumowaniu zamówienia.
 8. W przypadku chęci odbioru osobistego z placówki Sprzedającego, pracownicy obsługi skontaktują się z Klientem w celu ustalenia terminu odbioru.
 9. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie, bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym przez pracowników obsługi drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu lub anulowania zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany przez pracowników obsługi o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 11. Sprzedający realizuje zamówienia wg kolejności ich składania. Z zastrzeżeniem pkt. 7 Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania złożonego zamówienia w jak najszybszym czasie nie później w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 12. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czynności związanych z przewozem przesyłki do Klienta, które z reguły wynoszą od 24 do 48 godzin.
 13. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu.
 14. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta na etapie składania zamówienia. Paragon bądź faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 15. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail z pracownikami obsługi .
 16. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
 17. Wysyłka towarów realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 18:00.

 

§ 8. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  1. Przelewem z ustalonym terminem płatności na numer konta: PL84 1050 1070 1000 0092 4018 1934 – dotyczy Klientów, którym Sprzedający umożliwił taką formę płatności,
  2. Przelewem - przedpłata (przed dostawą towaru) na numer konta: PL84 1050 1070 1000 0092 4018 1934,
  3. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,
  4. Gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w placówce Sprzedającego,
  5. Płatnością online realizowaną poprzez platformę imoje.pl (płatność BLIK, płatność przelewem lub kartą kredytową). Płatność online możliwa jest tylko dla waluty PLN. Dokument sprzedażowy (paragon lub faktura) przy płatności online również będzie wystawiony w PLN.
 2. Nabywca zobowiązuje się zapłacić za fakturę z ustalonym terminem płatności, dokumentującą zamówiony i dostarczony towar, w terminie określonym na fakturze.
 3. W przypadku braku zapłaty za fakturę w terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Brak zapłaty za fakturę w terminie, może skutkować również wstrzymaniem realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności. Do dnia uregulowania zaległych zapłat za faktury, Nabywca będzie mógł dokonywać zakupu towarów wyłącznie za pobraniem ( zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki ) lub płacąc gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym towaru w placówce Sprzedającego.

 

§ 9. Dostawa

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej.
 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz DPD.
 3. Opłata za przesyłkę w kraju:
  1. 14,50 zł w przypadku przesyłek z formą płatności: przedpłata na konto/przelew z ustalonym terminem płatności, lub poprzez płatność transakcją online,
  2. 17,50 zł w przypadku przesyłek z formą płatności: pobranie,
  3. 0 zł w przypadku odbioru osobistego w placówce Sprzedającego,
  4. 0 zł w przypadku przesyłki o wartości równej i przekraczającej 380 zł niezależnie od wybranej formy płatności.
 4. Opłaty za przesyłkę na ternie Unii Europejskiej: od 45 zł do 150 zł za paczkę w zależności od gabarytu oraz kraju. Informacja o koszcie wysyłki zostaje naliczona automatycznie w panelu klienta i uwarunkowana krajem wysyłki oraz gabarytem wysyłki.
 5. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy kurierskiej. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
   

§ 10. Ryzyko

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku dostaw do Konsumentów całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Konsumencie od momentu odbioru towaru od Sprzedającego lub przewoźnika, jeśli z jego usług Konsument zdecydował się skorzystać.
 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie obowiązki, ryzyka, niebezpieczeństwa regulują przepisy odrębne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 ze zmianami).
 4. Przy odbiorze Klient będący Konsumentem powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, jej zawartości, niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient ma prawo do odmowy jej przyjęcia. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosowny protokół na formularzu przedłożonym przez Kuriera. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o stwierdzonych uszkodzeniach przesyłki. 
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w zamówieniu. 
   

§ 11. Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827) - zwaną dalej ustawą – Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art.27 ustawy).
 2. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  1. Osobiście lub listownie na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice,
  2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@bikespace.pl.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru Oświadczenia konsumenta do odstąpienia od umowy zamieszonego na stronie sklep.bikespace.pl w zakładce Prawo do odstąpienia od umowy
 4. W przypadku gdy Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła niezwłocznie przy pomocy tego samego środka porozumiewania się, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ustawy).
 6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów co oznacza, że Konsumentowi przysługuje zwrot najtańszych kosztów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ustawy).
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art. 34 ust. 1 ustawy).
 11. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sprzedawcy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy).
 13. Towar podlegający zwrotowi należy:
  1. dostarczyć w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego, w której dokonano zakupu, lub;
  2. odesłać w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice z dopiskiem: „zwrot”.
  3. towar podlegający zwrotowi musi być w stanie niepogorszonym,
 14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy:
 1. świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa odstąpienia od umowy można kierować telefonicznie pod numer: +48 512 263 661 bądź na adres e-mail: sklep@bikespace.pl.

 

§12. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne z udziałem Konsumentów

 1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
 2. Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 3. W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2014r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
 4. Wada fizyczna: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawił próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem Konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
  1. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
  2. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta,
  3. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
 11. W przypadku wystąpienia wady produktu należy:
 1. dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu lub;
 2. odesłać produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul Krakowska 203, 40-393 Katowice z dopiskiem: „reklamacja”, wskazując okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; czy Konsument domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy; podać swoje dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 1. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklep.bikespace.pl w zakładce Reklamacje i zwroty
 2. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

  Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numer: +48 512 263 661 bądź na adres e-mail: sklep@bikespace.pl. 
   

§ 13. Zwrot towaru dotyczący Klientów niebędących Konsumentami.

 1. Sprzedający po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem niebędącym Konsumentem może przyjąć sprzedany towar który nie posiada wad.
 2. Zwrot towaru będzie możliwy, w wypadku gdy stan towaru w tym stan oryginalnego opakowania będzie umożliwiać dalszą odsprzedaż.
 3. W celu zwrotu towaru Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru, załączając informację w przedmiocie daty i numeru dokumentu zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu oraz przesłania fotografii stanu towaru
 4. Po otrzymaniu zawiadomienia o możliwości dalszego odsprzedania towaru Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego towaru do placówki Sprzedającego lub odesłać na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice na własny koszt
 5. Dostarczony towar powinien być wyraźnie oznaczony dopiskiem: „zwrot” oraz posiadać informację w przedmiocie daty i numeru dokumentu zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu.
 6. Zwrot towaru dostarczonego na indywidualne zamówienie, a także towaru wycofanego z oferty Sprzedającego nie jest możliwy.
 7. Sprzedający może pobrać do 15% wartości zwracanego towaru, uwidocznionej w dokumencie sprzedaży z tytułu kosztów związanych z ponownym wprowadzeniem produktu do sprzedaży, w szczególności pozbawionego oryginalnego opakowania lub z uszkodzonym opakowaniem. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów towaru po upływie 30 dni od daty zakupu. 
 8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 9. Wszelkie pytania związane ze zwrotami towarów można kierować telefonicznie pod numer: +48 512 263 661 bądź na adres e-mail: sklep@bikespace.pl.

 

§ 14. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami - umowne ograniczenie rękojmi.

 1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami) odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędącymi Konsumentami zostaje ograniczona. Ograniczenie to ma zastosowanie również wobec przedsiębiorców do których stosuje się przepisy dotyczące Konsumenta zgodnie z art. 5564 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami
 3. Rękojmia zostaje ograniczona czasowo i wynosi 6 miesięcy.
 4. Rękojmia podlega wyłączeniu w przypadku zaistnienia niżej wymienionych zdarzeń:
 1. wadliwości w działaniu towaru spowodowanej w skutek jej normalnego zużycia,
 2. uszkodzenia towaru w wyniku przepięć i wahań zasilającego napięcia elektrycznego,
 3. zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania,
 4. montażu, instalacji towaru bez zachowania należytej staranności z uchybieniem zasad tzw. „sztuki technicznej”,
 5. uszkodzeń powstałych w skutek wypadku,
 6. przechowywania towaru w złych warunkach a w szczególności narażanie go na działanie wilgoci, mrozu, nadmiernemu nasłonecznieniu,
 7. użytkowania towaru do celów związanych z uprawianiem sportów motorowych bądź wyczynowych,
 8. dokonania w towarze jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji.
 1. Rękojmia Sprzedającego nie obejmuje takich towarów jak:
 1. zębatki napędowe,
 2. łańcuchy napędowe,
 3. zestawy napędowe,
 4. łańcuchy rozrządu,
 5. tłoki,
 6. pierścienie tłokowe,
 7. korbowody,
 8. wały korbowe,
 9. cylindry,
 10. zestawy cylindrowe,
 11. łożyska korbowodów,
 12. łożyska główne wałów korbowych,
 13. zawory silnikowe
 1. Wadliwy towar należy dostarczyć do placówki Sprzedającego lub odesłać na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice z dopiskiem: „reklamacja”.
 2. Do przesyłki należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne zawierające okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dokument zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bikespace.pl w zakładce „pliki” – zgłoszenie reklamacyjne przedsiębiorcy. Alternatywny adres protokołu reklamacyjnego do pobrania dostępny pod tym adresem.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
 1. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
 2. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta,
 3. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
 1. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
 2. Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numer: 512 263 661 bądź na adres e-mail: sklep@bikespace.pl.
   

§ 15. Gwarancja

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów.
 2. Sprzedający nie jest gwarantem towarów o ile wyraźnie nie wskazano tego w oświadczeniu gwarancyjnym.
 3. W przypadku udzielenia gwarancji jakości obejmującej towary (gwarancja) jej warunki są udostępniane przy towarze.
 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 5. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
 6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
   

§ 16. Newsletter

 1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”)
 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Sprzedającego.
 3. W celu aktywacji usługi Newsletter należy wybrać opcję uruchomienia Newsletter w ustawieniach Konta Klienta i zaakceptować regulamin,
 4. Udostępniony adres poczty elektronicznej Klienta przetwarzany będzie przez Sprzedającego w celach otrzymywania przez Klienta Newsletter, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego oraz w celach marketingowych.
 5. Klient może w każdym momencie dezaktywować Newsletter.
 6. W celu dezaktywacji Newsletter należy: 
  1. W ustawieniach Konta Klienta zaznaczyć opcję rezygnacji z Newsletter,
  2. przesłać do Sprzedającego na adres e-mail: sklep@bikespace.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newsletter.
 7. Sprzedający potwierdza dezaktywację Newsletter poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Klient może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newsletter.


§ 17. Dane osobowe

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest i będzie BIKESPACE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-318 Bielsko-Biała, ul. Siewna 16/8, NIP: 9372740152. Adres sklepu: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice (dalej: BIKESPACE Sp. z o.o.). Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:
 1. listownie na adres: BIKESPACE Sp. z o.o., ul. Krakowska 203, 40-393 Katowice z dopiskiem „Dane osobowe”,
 2. mailowo: sklep@bikespace.pl
 1. Inspektor ochrony danych osobowych. BIKESPACE Sp. z o.o., nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.bikespace.pl.
 2. Skąd mamy Państwa dane osobowe? BIKESPACE Sp. z o.o., pozyskuje dane:
  1. bezpośrednio od Państwa,
  2. ze źródeł publicznie dostępnych, jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza internetowa REGON, VIES, Google czy innych podobnych źródeł.
 3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych. BIKESPACE Sp. z o.o., przetwarza Państwa dane osobowe w jednym lub więcej spośród poniższych celów:
 1.  realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z BIKESPACE Sp. z o.o.,
 3. wykonania umowy zawartej z BIKESPACE Sp. z o.o., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BIKESPACE Sp. z o.o., np. wystawienia faktury, paragonu,
 5. założenia i administrowania Państwa konta na sklepie internetowym zintegrowanego z systemami informatycznymi i księgowymi BIKESPACE Sp. z o.o.,
 6. marketingowych produktów i usług BIKESPACE Sp. z o.o.w tym konkursów i akcji promocyjnych, ofert handlowych wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
 7. windykacji należności,
 8. obsługi reklamacji,
 9. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BIKESPACE Sp. z o.o.,
 10. realizacji umów zawartych z klientami BIKESPACE Sp. z o.o.,
 11. realizacji uzasadnionego interesu BIKESPACE Sp. z o.o., w tym w szczególności zabezpieczenia osób i mienia na terenie należącym do BIKESPACE Sp. z o.o., oraz ochrony prawnych interesów BIKESPACE Sp. z o.o.,
 12. Udzielania informacji drogą telefoniczną i mailową.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z wymienionych powyżej celami, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt.1).

 1. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez BIKESPACE Sp. z o.o., jest, w zależności od wykonywanych czynności:
  1. zawarcie i wykonanie umowy z BIKESPACE Sp. z o.o.,
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na BIKESPACE Sp. z o.o.,
  3. prawnie uzasadniony interes BIKESPACE Sp. z o.o., ( w tym działania lub wykonanie umowy zawartej z BIKESPACE Sp. z o.o., na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
  4. wyrażona przez Państwa zgoda.
 2. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe? W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z BIKESPACE Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych. BIKESPACE Sp. z o.o.będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe , mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo będziecie nieaktywni przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego i żadnym z naszych obecnych i przyszłych serwisów internetowych, nie weźmiecie udziału w żadnym konkursie ani nie skorzystacie z żadnej akcji promocyjnej zorganizowanej przez BIKESPACE Sp. z o.o., lub nie zareagujecie na żadną z naszych wiadomości marketingowych, oraz nie dokonacie żadnych zakupów w BIKESPACE Sp. z o.o., W przypadku gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie uzasadniające przekazanie danych podmiotom o których mowa w pkt 8 lit d, lub zaistnieje zdarzenie zagrażające mieniu lub bezpieczeństwu osób na terenie monitorowanym, dane osobowe będą przechowywane do zakończenia właściwych postępowań. W przypadku gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie powodujące powstanie jakiegokolwiek roszczenia – dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danego zdarzenia.
 4. Odbiorcy Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:
 1. innym firmom, spółkom z nami współpracującymi w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej,
 2. dostawcom BIKESPACE Sp. z o.o., którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z klauzulami ochrony danych osobowych,
 3.  firmom, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy, akcje promocyjne. Takie podmioty przetwarzają Państwa dane tylko i wyłącznie na podstawie umowy z BIKESPACE Sp. z o.o.,
 4. organom władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 5. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe w tym w szczególności: firmy prowadzące działalność w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, archiwacji dokumentów, firmy kurierskie, transportowe, zapewniające dostęp do poczty mailowej, operatorzy pocztowi.
 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania zgody / umowy
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
  4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże wykonamy Państwa żądanie tylko wówczas, gdy będzie to możliwe technicznie.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt.1). Jednocześnie informujemy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub przepisów szczególnych.

 1. Prawo wycofania zgody. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy zawartej z BIKESPACE Sp. z o.o., W związku z tym macie Państwo pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem.
  Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt.1).
 2. Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych? Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez BIKESPACE Sp. z o.o.?
  Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§18. Pozasądowe metody rozpatrywania sporów.

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
   

§19. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).
 6. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2021 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel